„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Sindikata prometnika vlakova Hrvatske.

Dana 12. srpnja 2022. godine u 10.00 sati, u velikoj sindikalnoj dvorani Sindikata prometnika vlakova Hrvatske u Zagrebu, održana je peta stručna rasprava u sklopu projekta „Znanje je ključ dobrog socijalnog dijaloga“. Stručnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Hrvatske udruge radničkih sindikata, projektnog partnera, predstavnici Sindikata prometnika vlakova Hrvatske, nositelja projekta, te predstavnici drugih sindikata koji djeluju u sustavu Hrvatskih željeznica.

Predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske, Mario Grbešić, pozdravio je okupljene u ime organizatora i obratio im se uvodnim riječima, poželjevši svima uspješan rad i kvalitetne zaključke.

 1. PLAĆE I NAKNADE ŽELJEZNIČKIH RADNIKA

Mario Grbešić, predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske i član pregovaračkog odbora sindikata za aktualne kolektivne pregovore u HŽ Infrastrukturi, obavijestio je prisutne o postignutom dogovoru u kolektivnim pregovorima za HŽ Infrastrukturu. Izrazio je zadovoljstvo dogovorenim uvjetima i nadu da će socijalni dijalog u sustavu Hrvatskih željeznica krenuti uzlaznim putem te se kao takav odraziti na bolje uvjete rada željezničkih radnika.

U izlaganju, i u raspravi koja je uslijedila, poseban naglasak stavljen je na sljedeća materijalna prava i interese, te na specifične uvjete rada željezničkih radnika:

 • Raspored radnog vremena i usklađivanje s voznim redom
 • Prekovremeni rad
 • Prijevoz na posao i s posla
 • Pripravnost i rad po pozivu
 • Dodaci za otežane uvjete rada
 • Prehrana radnika
 • Usklađivanje plaća s troškovima života u uvjetima inflacije
 • Otpremnine
 • Radna oprema i zaštita na radu

Sudionici rasprave izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom, uz nadanje da će budući pregovori rezultirati daljnjim poboljšanjem uvjeta rada na željeznici.

 1. ZAŠTITA STARIJIH RADNIKA I OSOBA S INVALIDITETOM

Miroslav Brzica, diplomirani pravnik i tajnik Hrvatske udruge radničkih sindikata, pozdravio je okupljene u ime sindikalne udruge više razine koju predstavlja, a koja je partner u provedbi projekta „Znanje je ključ dobrog socijalnog dijaloga“.

U uvodnom izlaganju naveo je i pojasnio temeljne zakonske institute zaštite starijih radnika i invalida, uređene općim propisima (Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju), uz poseban naglasak na aktualni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju.

Raspravljalo se o sljedećim situacijama i institutima zaštite starijih radnika i radnika s invaliditetom:

 • Otpremnina
 • Otpremnina u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • Otkazni rok
 • Suodlučivanje o pravima starijih radnika i invalida
 • Privremena i trajna nesposobnost za rad
 • Prava u slučaju potpunog ili djelomičnog gubitka radne sposobnosti
 • Pojam invalida rada
 • Ozljeda na radu
 • Profesionalna bolest
 • Profesionalna rehabilitacija
 • Invalidska mirovina
 • Privremena invalidska mirovina
 • Preostala radna sposobnost
 • Naknada zbog tjelesnog oštećenja
 • Vještačenje tjelesnih oštećenja

Sudionici rasprave složili su se oko zaključka da zaštita starijih radnika i invalida u sustavu Hrvatskih željeznica predstavlja sindikalni prioritet.

Dobna struktura zaposlenih u sustavu Hrvatskih željeznica pokazuje stalan porast udjela starijih radnika, kako zbog objektivnih demografskih čimbenika, tako i zbog nedostatnog zapošljavanja mladih radnika. U tom pogledu zauzet je nepodijeljen stav da se starije radnike i radnike slabijeg zdravlja treba štititi, kako neposredno, tako i zapošljavanjem mladih.

Posebno je naglašena potreba planiranja mirovine svugdje gdje je to moguće.

 1. ZAKONODAVNI OKVIR U KOJEM RADE ŽELJEZNIČKI RADNICI

Uvodno izlaganje o ovoj temi iznio je David Jakov Babić, pravni savjetnik iz Hrvatske udruge radničkih sindikata. Nastavno na uvodno izlaganje o plaćama i naknadama željezničkih radnika, u kojem su iznesene novosti i očekivanja od aktualnih kolektivnih pregovora u Hrvatskim željeznicama, pojašnjeno je zakonsko uređenje reprezentativnosti za kolektivne pregovore i procesa kolektivnih pregovora, a napose odredbe o:

 • Osnivanju i statutu sindikata
 • Pravilnicima o radu
 • Kolektivnom ugovoru
 • Proširenoj primjeni kolektivnih ugovora
 • Produženoj primjeni pravnih pravila
 • Otkazu kolektivnog ugovora
 • Načelu dobre vjere
 • Reprezentativnosti sindikata
 • Pregovaračkom odboru sindikata
 • Važenju kolektivnog ugovora

U drugom dijelu svog izlaganja iznio je novosti o zakonodavnoj proceduri najavljenih izmjena Zakona o radu i sadržaju aktualnih prijedloga izmjena toga zakona.

Sudionici rasprave složili su se oko zaključka da je dobro poznavanje odredbi o kolektivnom pregovaranju nužan preduvjet uspješnosti u unapređivanju uvjeta rada željezničkih radnika kroz postupke kolektivnih pregovora s upravama društava iz sustava Hrvatskih željeznica.

Od pregovarača Sindikata prometnika vlakova Hrvatske očekuje se da, sukladno iznesenom na ovoj raspravi, ustraju u zahtjevima za unapređenjem uvjeta rada, a time i plaća i naknada željezničkih radnika.

Prioritet zaštite starijih radnika i radnika slabijeg zdravlja, koji zbog dobne strukture Hrvatskih željeznica postaje sve izraženiji, nalaže Sindikatu prometnika vlakova Hrvatske da svoje aktivnosti usmjeri ka očuvanju postojeće zaštite navedenih kategorija radnika i njezinom unapređenju, ali i na dodatnom zapošljavanju mladih.