Za one koji ne znaju 9. studenoga 2017. Vlada RH i sindikati koji predstavljaju državne službenike i namještenike potpisali su novi kolektivni ugovor. To je najsvježiji primjer mogućnosti i prilika koje su pred nama. Njima su ovim KU vraćena prava koja su „rezana” tijekom krize:
1. Utvrđeno je povećanje plaće za 6,12 %.
2. Ugovoreni su božićnica i regres u iznosu od najmanje 1.250,00 kn. Dogovorena je božićnica za 2017. i 2018. godinu te regres za 2018. godinu u visini od po 1.250,00 kuna.
3. Dar za dijete je također ugovoren za ovu i narednu godinu u visini od 500,00 kuna.
4. Dnevnice i terenski dodatak su vraćeni na 170,00 kn.
5. Povećana je osnovica za izračun broja dana godišnjeg odmora.
6. Otkaz Kolektivnog ugovora moguć je samo u slučaju bitno izmijenjenih okolnosti koje nisu bile poznate ili se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora, ukoliko je ispunjenje obveza za jednu ugovornu stranu postalo otežano ili bi joj nanijelo pretjerani gubitak. Tada se može tražiti izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora. Nakon donošenja novog Zakona o plaćama, pristupiti će se usklađivanju Kolektivnog ugovora. Međutim, nema više mogućnosti bezrazložnog jednostranog otkazivanja Kolektivnog ugovora kao što je bilo moguće prema odredbama dosadašnjih KU.