euDelegacija Europske Unije u Republici Hrvatskoj

Paul Vandoren
šef Delegacije Europske unije u RH

Poštovani,

Europska povelja socijalne pravde, brojne povelje Ujedinjenih naroda, Deklaracija o ljudskim pravima, pa i sam Ustav RH…. su dokumenti kojima je čovjek pokušavao i pokušava izgraditi bolje odnose među ljudima, bolji svijet. No stvarnost nam često ne dozvoljava i priječi nas u ostvarivanju dobrih namjera. Krize, ratovi, pad BDP-a, rast nezaposlenih, dugovi… su ona realnost koja stoji između nas i dobrih namjera.

Kolege u Sindikatu infrastrukture HŽ-a i Sindikatu željezničara Hrvatske napisali su korektan tekst o socijalnim pravima koji nažalost ima jedan nedostatak: prikazuje samo jednu stranu medalje. Onu o pravima.

Nažalost, postoji i druga strana medalje: audiatur et alter pars, uvijek moramo saslušati i drugu stranu. Mi u SPVH-u svjesni smo situacije u kojoj se Hrvatska nalazi, dobro razumijemo što se u HŽ Infrastrukturi događa i nastojimo se u ovim bremenitim vremenima aktivno uključiti u procese koji će nam danas sutra donijeti boljitak.  Moramo biti svjesni da naše parcijalne, privatne interese moramo podrediti interesima društva, interesima sustava. Politika „baš me briga za druge” i za sustav neće nam dati dobre rezultate.

Pokušat ćemo ukazati i na drugu stranu medalje onu na koju kolege iz sindikata očito nisu obratili pažnju.

I./ Ako želimo govoriti o nekom sustavu i događajima unutar sustava onda moramo dobro poznavati sam sustav i imati jasan pregled cjeline sustava i glavnih procesa koji se odvijaju.

Da ukratko rezimiramo što se to zapravo u prometnom sustavu događa:

 1. Činjenica je da je u proteklim desetljećima cijeli javni sektor a unutar njega i prometni sustav i posebno željeznica aberirao te imamo stanje kakvo imamo.
 1. Dva su osnovna razloga aberacije javnog sektora, pa tako i željeznice:
 1. pomiješane uloge države i tržišta i
 1. nedostatak ekonomskih kriterija u poslovanju javnog sektora.
 1. To znači da u HŽ-u treba jasno razdvojiti poslovanje na tržištu (operatere) i poslovanje koje ostaje u javnom sektoru (upravitelj mreže, konkretno HŽ Infrastruktura).
 1. Prvi korak ovog procesa je ukidanje Holdinga u kojem su bili “pomiješani lončići”, poslovanje na tržištu je pomiješano sa poslovanjem za državu.
 1. Onaj dio prometnog sustava koji ide na tržište su prvenstveno operateri i oni će morati proći proces konkurentnosti – osposobljavanje za poslovanje na tržištu.
 1. Onaj dio prometnog sustava koji ostaje pod skutom države (prvenstveno upravitelji mreže) morat će poslovati temeljem ekonomskih kriterija. – postati efikasni.
 1. Procesi osposobljavanja konkurentnosti i efikasnosti su ekonomski procesi i ti procesi nisu nimalo nježni. Pritom se ako imamo u vidu aberirane sustave to odnosi prvenstveno na višak zaposlenih koji su rezultat višegodišnjeg stihijskog zapošljavanja bez uvažavanja potreba poslovnih procesa (samog sustava).
 1. Ova dva ključna procesa Ministarstvo je uspješno započelo i realno je za očekivati da će se dovršiti u slijedećih 4-5 godina.
 1. Slijedeći problem prometnog sustava su mreže. I tu je kod HŽ-a taj problem najuočljiviji. Rebis studija EU (problem kopnenih mreža prometa u Hrvatskoj) je jasno definirala ovaj problem i moramo biti svjesni da taj problem zahtijeva velika sredstva, kvalitetan kadar za realizaciju i naravno vrijeme.
 1. Treći problem je uspostavljanje upravljačko – kontrolnih mehanizama u cijeli sustav. To je zapravo “kičma” sustava a počinje sa definiranjem društvenih interesa koji su osnovica za određivanje uloge samog sustava (razumijevanje ovog problema zahtijeva detaljniju stručnu elaboraciju).

Eto, u kratkim crtama to je “druga strana medalje”. Poznavanje ove druge strane medalje zahtijeva stručna, profesionalna znanja koja su preduvjet razumijevanja samog sustava.

II./ Realizacija društvenih i privatnih interesa unutar sustava.

Svaki čovjek, svaki pojedinac ima legitimno pravo da artikulira i realizira svoje interese u okvirima dogovorenih pravila ponašanja – legislative. Pritom pojedinac dio interesa ostvaruje sam, dio unutar uže grupe ili kolektiva a dio na nivou društva. Osnovni cilj je privatne interese pojedinca ili interesnih grupa uklopiti u društvene interese. U društvu se ne smije dozvoliti da pojedinac ili neka grupa svoje interese realizira na račun drugih pojedinaca ili pak čitavog društva.

Društvo, društveni sustavi pa tako i željeznički sustav su zapravo zbir interesa: društvenih, kolektivnih i privatnih koji su u konstantnom natjecanju i pokušajima dominacije.

Društveni interes je interes cjeline, interes cijelog sustava, konkretno osnovni društveni interes kada je riječ o HŽ-u je efikasan sustav.

Privatni i kolektivni interesi (interesi grupa) su parcijalni interesi i u pravilu ih društveni interes ne zanima. Zapravo ga nisu ni svjesni jer naprosto nemaju sposobnost sagledavanja cjeline sustava.Zato parcijalne interese moramo svesti u okvire društvenih interesa.

Dakle u sustavu imamo slijedeće stanje po pitanju interesa:

 1. Imamo društvene interese, interese cijelog sustava (moramo ih jasno detektirati)
 1. imamo parcijalne interese (privatne) koji su u funkciji društvenih interesa (interesa sustava)
 1. Imamo parcijalne interese koji se žele realizirati mimo društvenih interesa.

Kolege iz Sindikata infrastrukture HŽ-a i Sindikata željezničara Hrvatske očito nemaju u vidu društvene interese i očito ih „boli patka” za budućnost hrvatskih željeznica i Infrastrukture. Nisu svjesni da svoje privatne interese moraju podrediti interesima društva i da politika “baš me briga za druge” i baš me briga za HŽ infrastrukturu ne daje lijepu sliku budućnosti. Razumijemo da kolege nemaju osjećaja za društvene vrijednosti i društvenu etiku i nadamo se da će promijeniti mišljenje.

Daj meni moje a poslije mene potop – želimo li takvu politiku?