PROSVJED_2012_410U    Hrvatskim  željeznicama   osnovan  je   Stožer  za   obranu   Hrvatskih  željeznica.   Uloga   Stožera  je   upozoriti  nadležne   kao  i  širu  javnost   na   probleme  s  kojima   su   Hrvatske  željeznice   suočene.  Jasno  sagledavanje  problema, a  prvenstveno  njihovih  uzroka   početak   je  iznalaženja   rješenja  problema   koji  nas   sve  pritišću.

Temelji   djelovanja  Stožera  za  obranu  Hrvatskih  željeznica  su   struka  i  znanje.  Političke   odluke   koje  su  posljednjih   godina   bile  temelj   upravljanja  Hrvatskim   željeznicama   dovele   su  nas   tu   gdje  jesmo.  Derogirana  mreža,  zastarjela  oprema,  nedefinirani  odnosi,  nedostatak  kriterija,  loša  kadrovska  struktura…  i  evo  tu  smo  gdje  smo.   Što  i  kako   mijenjati?

Ne  postoji  jedna  jedina   univerzalna  istina  i  jedno  jedino  rješenje.  Ali  postoji  jasno   sagledavanje  činjenica.  Sagledajmo   ih.

 

I.  Polazne  osnove

 

1.   Strateški  ciljevi   Hrvatske   su    konkurentska  privreda  i  efikasan  javni  sektor  ili  da  budemo  precizniji  –   efikasna   država.  Efikasna  država  znači  imati  efikasno  školstvo,  sudstvo,  zdravstvo, prometni  sustav…  pa  tako   i  efikasnu  željeznicu.

2.     Što  znači  biti   efikasan?  Biti  efikasan  znači  dobro  obavljati  neki  posao.  Prvi  i  osnovni  uvjet  efikasnosti   je  da  jasno  znamo   što  i  kako nam  je  činiti. Dobro  obaviti   posao  možemo  samo  onda   ako  jasno  znamo  štokako raditi.   Što  nam  je  činiti  i  pod  kojim  uvjetima  – normama.     Moramo  znati  svoje   uloge.

3.   Efikasan   sustav  temelji  se  na  dvjema  jasno  definiranim  ulogama.  To  su:

a)   Uloge    samog   sustava   i

b)   Uloge   svakog  pojedinca   u   sustavu

 

II.  Uloga   Hrvatskih   željeznica

 

4.   Hrvatske  željeznice  dio  su  prometnog   sustava  Hrvatske.  Osnovna  uloga  prometnog  sustava  je  povezivanje  prostora. Prostor  se povezuje  mrežama,   a  prometne  mreže  su:  željeznička  mreža,  cestovna,  zračna,  mreža luka.

5.     Ako  želimo   dobro   razumjeti   odnos   prostora   i  mreža  kao   i    ulogu    prometnog  sustava  moramo  krenuti  od  same   države  i  njene  uloge.

Država  je  najjednostavnije  rečeno  jasno  definirani  prostor  na  kojem   za  sve   stanovnike   važe  jednaka  pravila   ponašanja  –  zakoni.

Da  bi   „ovladali”   prostorom,  što je  osnova   funkcioniranja  svake  države,  ispreplićemo ga   mrežama   škola,  bolnica,  pošta,   poreznih  ureda…

Prostor  moramo   jasno  definirati  kako   u   geografskom (regije)  tako  i   u  društveno  –  političkom  smislu  (općine, županije…).

Posljedica  nedefiniranog     prostora   kao  i  česte  izmjene    društveno – političkih  definiranja  prostora  očituje  se  najbolje  na  mrežama  sudova,  bolnica…

6.     Uloga   prometne  mreže  je  posebno  značajna  iz  prostog  razloga  što   je  prometna  mreža   uvjet  korištenja   ostalih  mreža.  Praktički  prometna   je    mreža   jedan  od   osnovnih  uvjeta   funkcioniranja   same   države.

Osnovna   uloga   prometne  mreže  je   povezivanje  prostora   a   moramo  imati  na  umu  i   slijedeće:

  1. Prometna   mreža  mora   biti  usklađena  sa   prometnim   tokom,  to  se   posebno  odnosi  na  uska  grla
  1. Prometna  mreža  mora  biti  u   ispravnom  tehničkom   stanju,  mora  se  redovno  održavati
  1. Prometna  mreža  ima  i   svoju  razvojnu   ulogu,  pritom  se  posebno  misli  na  očuvanje  jedinstva   prostora.

Ukratko,  povezivanje  i čuvanje   prostora,  redovno  održavanje  i  kapacitiranost   mreže  osnovne  su   stvari  koje  moramo   imati  uvijek  na  umu.

7.  Hrvatska  ima   specifičan  prostorni  izgled  (izgled  kifle)  i  nije  država  „bogata ”  prostorom.

I  dok  se  na  jednoj  strani  vodi  dugogodišnja  i  uspješna  akcija  za  čuvanje  prostora –  otoci,  dok  se  trudimo  povezati  prostor  najsuvremenijim  cestama ,  „mrtvi  hladni ”  ukidamo  željezničke  pruge   koje  smo  svojim  nemarom  doveli   u  situaciju  u  kojoj  se  nalaze.   I  praktički  amputiramo  dijelove  teritorija  zajedno  sa  stanovništvom.  I to  proglašavamo   racionalizacijom  poslovanja.

8.    Hrvatske   željeznice  osim  svoje  prometne  uloge  imaju  i  naglašenu  ekološku  ulogu  kao   i  ulogu    racionalnog  prijevoznika.   I  dok  je  EU   davno  prepoznala  ulogu  željeznice  i   shodno  tome   prometne  politike   adekvatno  definirala,  Hrvatska  je  tek  na  putu  da  jasno  definira   prometnu  politiku  i   mjesto   Hrvatskih   željeznica  u  njoj.

 

III.  Uloga   pojedinca   u  sustavu

 

9.  Svaki  efikasan  sustav  sastoji  se  od  mnoštva  efikasnih  pojedinaca.   Ako  želimo  efikasnog  pojedinca  moramo  definirati  slijedeće:

  1. Poslovni  proces  jasno  definira   ulogu   pojedinca  u  sustavu.  On  ne  samo  da  definira  što i kako treba  raditi  već  znamo  i tko treba  nešto  napraviti.   Poslovni  proces  je  i  nosilac   odgovornosti   pojedinca. Nejasni  i  nedefinirani  poslovni  procesi  su  osnove  kaosa  u   sustavu.

Posljedice  su: višak  zaposlenih,  neodgovornost,  kriminal,  nerad…

  1. Sustav   moramo  doslovce  otvoriti.  Otvoreni  sustav  je  sustav  koji  je otvoren  znanju,  radu,  odgovornosti,  radnoj  etici…  On je  preduvjet  da  sustav  „izbaci”  najbolje.  Kako  se  postiže?  Natječajima  za  sva  radna  mjesta  u  sustavu,  jasnim  kriterijima  koji  razdvajaju  rad  od  nerada  i  znanje  od  neznanja,  definiranim  poslovnim  procesima…

Za  početak   počnimo  sa  jasnim   kriterijima  koji  će  biti  osnova  deprivatizacije  i  profesionalizacije  sustava.  Počnimo  sa  ekonomskim  kriterijima    koje  primjene  zahtijevaju  znanje  i   rad   i  zapravo  su   onaj  „okidač”   svih  ostalih  kriterija.

 

IV.     Model  za   definiranje   prometne  politike

 

Reforma    svakog  sustava  pa  tako  i  željezničkog   zahtijeva  rješavanje  niza   problema;  problemi  mreže,  stanja opreme,  upravljačko  –  kontrolni  problemi,  problemi  poslovnih  procesa,  problemi   legislative,  problemi  viška  zaposlenih,  problemi  jasnog  razdvajanja   i   definiranja  uloga  upravitelja  mreže  i  operatera…

Morat  ćemo  se  jasno  suočiti  sa  svim  problemima,  staviti  ih  na  papir  i  prići  otklanjanju  posljedica  i  rješavanju  uzroka.

Jasno  definiranje  problema  i  interesa  su  polazište  svake  politike,  pa  tako  i  prometne.

Moramo  znati   da  je  problem  onaj   interes   koji  moramo  riješiti  dok  nam  interesi  daju  mogućnost  izbora.

Predstoji  nam  novo  „krojenje ”  sustava,  bolje  rečeno  planiranje  cijelog  prometnog  sustava   unutar  kojega   će  svoje  mjesto  naći  i   HŽ.   To  je  posao  planera – analitičara,  stručnog  tima  koji  treba  „skrojiti”   cijeli  sustav.  Parcijalna   rješenja  ne  vode  nikamo.

Posebno  treba  naglasiti  da  operativni  menadžment   nema  adekvatna  znanja  o  cjelini  sustava i  da  često   donose  pogrešne  odluke.  Njihovo  nerazumijevanje  sustava  najočitije  je  u  angažiranju  raznih  konzultanata  koji  im  trebaju  ukazati  na   funkcioniranje  sustava  i  probleme  koje  očito  ne  razumiju.

 

I  na  kraju  evo   modela    koju  moramo  imati  u  vidu:

problemi  +  interesi  =  prometna  politika  =   legislativa  +  novac

Prometna  politika  su  problemi  i  interesi  koje  želimo  riješiti  odnosno  ostvariti,  a  realiziramo  je   donošenjem  legislative  (normi)  i  financijskim  sredstvima.

Zakoni  i   novac  usmjeravaju  čovjekovo  djelovanje  u  željenom  pravcu.   To  znači  da  prvo  moramo  definirati   pravac  i  način  djelovanja  (što  i  kako)  a  onda  slijede  zakoni  i  novac.

To  je  ujedno  i  „model”   Europske  unije.  Pravna  stečevina (zakoni)  +   fondovi  (novac)   s  time  da  EU  prethodno  jasno  definira   probleme   i  interese kroz Bijele  knjige.