baron_munchausenČlanak   pod  naslovom   Vijest   koja   nas  je   gotovo  rasplakala  naprosto   me   oduševio, a    kako  sam  ekonomista   i   nadahnuo  za   pronalaženje   krucijalnog    rješenja   izlaska   iz   krize. Ekonomija  je   kao   nauka    definitivno   formirana  na  temeljima   matematičkih   formulacija   uz  neizostavnu   ekonometrijsku   provjeru   dobivenih  nalaza.

U  ovim  kriznim  vremenima  ne smijemo    se   baviti   nebitnim   detaljima   empirijsko –  analitičkog   pristupa   već   treba   ponuditi   cjelovita   rješenja.  Krenimo  od   zadanih   veličina:

1  gospodin   Matasić  (u  daljnjem  tekstu   1M)  =  166,8   mln   kuna   ušteda  u    godinu  dana. Znači  imamo

1M  =  166,8  mln kn/1 god

Ako  su   problemi  prometnog  sustava   10  mlrd   (krediti,  troškovi)   koje   treba   smanjiti   u  slijedeće   4   godine   imamo   slijedeću   formulu

10  mlrd  =  4  (godine) X  n/M

Pri  čemu  je   „n“   potreban  broj    „matasića“  (u  redovnom  radnom  vremenu).

Da   skratim,  potrebno  je   14.988  „matasića“   koji  bi  svojim  djelovanjem  u   četiri   godine  sanirali  cijeli  prometni   sektor.  Naravno  1M   može  raditi  i   10   i  više  sati,  može  raditi  i   subotom… postoje  brojne   varijante.  Može  raditi  u  nekoliko  trg.  društava,  po  nekoliko   sati.

Dalje  je  stvar  puke  tehnike.  Izračuna  se   koliko  je  Hrvatska  u   „gabuli“   i  koliko  nam   „matasića“   treba  za   izlazak  iz   krize.

Kako  se  prije  nismo  sjetili!

Ah  da,  skoro  sam  zaboravio  navesti  i  stručnu   literaturu:  Pustolovine   barunaMünchausena. To  je  onaj  barun  koji  je  sam  sebe  vadio  iz  blata   povukavši  se  za  kosu,  jahao  na   topovskoj  kugli…