puzHajde  da  malo maštamo, ili  da  se  malo  našalimo.  Zamislimo  da  se sastane Vlada RH i predloži “Štefa ”  za ministra  te  ga potvrdi i Sabor. Poslije  kratkog  vremena uvidjevši  da “Štef ”  nema blage  veze o poslovima ministarstva kojem  je  na  čelu sastanu  se  predstavnici raznih  interesnih  grupa i izaberu na  mjesto  ministra “Ivicu”  I sada  imamo dva ministra “Štefa ”  i  “Ivicu “!  Povijest  je  puna ovakvih  slučajeva izbora kraljeva, kneževa… vladara a prava  na tron (a  time  i  vlast) rješavala su  se  mačem  i  ratovima.

Investitura je stručan  naziv  za pravo  na imenovanje, što  je  u  suštini pravo  na uvođenje u  vlast. Osim  brojnih primjera  iz povijesti o  pravima  na  krunu, navest  ću dva  poznata  slučaja investiture:prvi je  izbor papa i  careva  Svetog rimskog carstva  (car  imenuje  papu  a  onda  papa kruni  cara) adrugi je rimski  car Kaligula  koji  je  za  konzula  temeljem  ovlasti  investiture (šale  radi) postavio  vlastitog  konja.

Sada nam  je vjerojatno  već  potpuno  jasno  o  čemu se  radi.  Investitura je  suština vladanja  i  vlasti i  najočitiji  je dokaz  političke moći. Pravo da  postavljamo  suce,  članove  NO,  predsjednike  uprava  javnih  tvrtki, ambasadore,  ministre…. ukratko “svoje”  ljude, je najvažnija poluga vlasti  i  vladanja.

Kakve  veze  ima investitura sa HŽ-om, HAC-om, ARZ -om…. ukratko  sa prometnim sustavom?  Dat  ću  kratak  i  jasan  odgovor. Kičma svakog  sustava pa  tako  i  prometnog su upravljačko  –  kontrolne strukture sustava. Suština  je da  se  sustavima mora upravljati a  ne  vladati. Investitura sprječava svaki  pokušaj upravljanja sustavom i  dovodi  sustav u  situaciju da  se  sustavom vlada. Konkretno  investitura  izgrađuje  strukture  političke  moći nad  sustavom  i  sprječava svaki ozbiljniji pokušaj  izgradnje  upravljačko – kontrolnih struktura  u sustav.

Investitura  nam  dozvoljava (ukoliko  se  ne  temelji na demokratskim  načelima  i  jasnim  kriterijima)  da mimo  kriterija  (zapravo  po  vlastitim  kriterijima  pomoću  kojih  realiziramo privatne  interese) postavljamo i razrješavamo direktore  u  javnim  tvrtkama,  članove  NO, suce… pa čak  i administraciju  u  općinama…

Investitura bez  kontrole  i  mimo  kriterija ruši elementarna etička  načela  u  društvu,  ruši osnovne kriterije  u  društvu.  Ovakva investitura dovela  je  cijeli  javni sektor u  situaciju  u  kojoj  se  nalazi.  Cijeli  javni  sektor  prepušten je  neradu,  neznanju,  neodgovornostima…

A  sada se  priprema  legislativa  koja bi gradonačelnicima dala direktno  pravo investiture svih  značajnijih  funkcija  u  gradu. Kaligula bi  se  sigurno  slatko  smijao: konji naprijed, ostali  stoj (pardon,  stranački  poslušnici Tongue outTongue outTongue out).